Blog

Chào đón hầm Thủ Thiêm

Sài Gòn trước đã không còn La Pagode, không còn Givral, không còn Eden, không còn Cafétéria Jo Marcel, không còn Công Viên Chi Lăng và nay là phà Thủ Thiêm. Nhưng may là đã có Đại lộ Đông Tây…